Podmínky používání webových stránek

Webové stránky www.giyou.cz spravuje a provozuje společnost AND LILAC s.r.o., se sídlem Saky 3, 273 08 Třebichovice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze C 334535, IČ: 09326294, tel: +420-775-555-531, email info@giyou.cz

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky www.giyou.cz.

Vstoupením na tyto webové stránky a vyhledáváním na těchto webových stránkách návštěvníci přijímají tyto podmínky používání („Podmínky používání”) a všechny platné zákony. Přečtěte si prosím tyto Podmínky používání. Tyto Podmínky používání se vztahují na webové stránky www.giyou.cz a veškeré další webové stránky a mobilní aplikace vlastněné a/nebo provozované společností AND LILAC (společně jen „Webové stránky").

1. Zásady ochrany osobních údajů
Používáním Webových stránek dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. A zaručujete se, že všechny osobní údaje, které nám poskytujete, jsou úplné a přesné a pokud nám poskytujete osobní údaje třetích stran, že jste získali souhlas od třetích stran s poskytnutím těchto osobních údajů nám.

2. Přístup a informace na Webových stránkách
Nezaručujeme, že Webové stránky nebo jejich obsah bude vždy dostupný a nebude nepřerušený. Neneseme žádnou odpovědnost vůči vám, pokud Webové stránky, z jakéhokoli důvodu, nebudou někdy dostupné.

Webové stránky jsou přístupné zadarmo.

Používání Webových stránek nezletilými (osobami mladšími 18 let) podléhá souhlasu od jejich rodičů nebo opatrovníka.

Můžeme občas měnit Webové stránky. Ačkoli se budeme rozumně snažit aktualizovat informace na Webových stránkách, nečiníme žádné záruky, že obsah Webových stránek je přesný nebo aktuální. Obsah Webových stránek je pouze pro poskytnutí obecných informací. A není určen jako jakákoli rada, na kterou byste se měli spoléhat.

3. Zakázaná činnost
Nemáte povolení používat Webové stránky pro žádný jiný účel než pro následující osobní nekomerční účely, a to: (i) zobrazování webových stránek; (ii) nákupy produktů uvedených na Webových stránkách; (iii) přenos na jiné webové stránky prostřednictvím odkazů poskytnutých na těchto Webových stránkách; a (iv) využívání služeb, které mohou být na Webových stránkách poskytnuty.

Nesmíte používat Webové stránky: (i) žádným způsobem, kterým porušujete příslušné zákony; (ii) žádným způsobem, který je podvodný; (iii) za účelem poškození nezletilých; (iv) pro posílání, přijímání, nahrávání, stahování nebo používání jakýchkoliv materiálů, které nejsou v souladu se Standardy obsahu podle článku 4; (v) pro posílání, přijímání, nahrávání, stahování nebo používání dat, informací, materiálů nebo jakéhokoliv jiného obsahu, který obsahuje viry nebo jakékoliv jiné škodlivé programy nebo jiné obdobné počítačové kódy navržené za účelem negativního ovlivnění fungování počítačového softwaru nebo hardwaru; (vi) pro jakékoliv komerční účely, které jsme předem neschválili; (vii) pro přenos jakéhokoliv nevyžádaného nebo neoprávněného reklamního nebo propagačního materiálu.

Zavazujete se, že nebudete poškozovat: (i) jakoukoliv část Webových stránek; (ii) jakékoliv zařízení nebo síť, na které jsou Webové stránky uloženy; (iii) jakýkoliv software používaný při provozu Webových stránek; a/nebo (iv) jakékoliv zařízení, síť nebo software třetí strany.

Používání automatických systémů nebo softwaru pro získání dat z Webových stránek pro komerční účely („scraping“) je zakázáno.

Webové stránky poskytujeme pouze pro soukromé používání. Zavazujete se, že nebudete používat tyto webové stránky pro žádné podnikatelské nebo obchodní účely.

4. Nahrávání obsahu na Webové stránky
Kdykoliv používáte funkci, která vám umožňuje nahrát obsah na Webové stránky, musíte dodržovat následující standardy obsahu („Standardy obsahu”): (i) všechny vaše příspěvky musí být přesné (pokud uvádějí fakta) a musí být v souladu s příslušnými zákony; (ii) musíte mít veškerá práva a oprávnění ke všem vašim příspěvkům; (iii) žádný z vašich příspěvků nesmí (a) obsahovat jakýkoliv materiál, který je hanlivý, nemravný, urážlivý, nenávistný nebo štvavý; (b) propagovat sexuálně explicitní materiály nebo násilí, propagovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku, ani propagovat nezákonné činnosti; (c) poškozovat autorská práva, práva k databázi nebo obchodní značky jakékoliv jiné osoby; (d) vést k oklamání jiné osoby; (e) být proveden porušením jakékoliv zákonné povinnosti vůči třetí straně; (f) být výhružný, urážlivý ani nesmí napadat soukromí jiné osoby; anebo (g) podporovat nebo napomáhat při nezákonné činnosti.

Zaručujete se nám, že jakýkoliv vámi učiněný příspěvek bude v souladu s těmito Standardy obsahu.

Máme právo odstranit jakýkoliv zveřejněný příspěvek, který jste učinili na Webových stránkách, pokud podle našeho názoru váš příspěvek nesplňuje Standardy obsahu. Vyhrazujeme si právo sdělit vaši totožnost jakékoliv třetí straně, která tvrdí, že jakýkoliv obsah, který jste zveřejnili nebo nahráli na Webové stránky, porušuje její práva duševního vlastnictví nebo její práva na ochranu osobních údajů.

5. Práva duševního vlastnictví
AND LILAC si zachovává veškerá vlastnická a jiná práva (včetně autorského práva,  designu, ochranných známek nebo jiných práv duševního vlastnictví) ke všem materiálům použitým na Webových stránkách, například text, jména, designy produktu, loga, fotky, grafika, videa a jiná umělecká díla. Nic obsažené na Webových stránkách nebude vykládáno jako udělení licence nebo práva k používání obsahu zobrazeného na Webových stránkách.

 Můžete volně vyhledávat obsah na Webových stránkách, ale můžete stahovat, prohlížet nebo používat tento obsah z Webových stránek pouze pro svoje vlastní osobní nekomerční použití a za předpokladu, že obsah a veškerá autorská práva a jiná práv duševního vlastnictví zůstanou nedotčena. Navíc k tomu vás žádáme přiložit následující oznámení k těmto reprodukcím: „© AND LILAC. Všechna práva vyhrazena.“

Kromě výše uvedeného povolení nesmíte upravovat, přizpůsobovat, reprodukovat Webové stránky nebo jejich obsah ani včleňovat webové stránky nebo jejich obsah do jiných webových stránek nebo online platformy. Veškeré komerční používání je bez předchozího písemného povolení od společnosti AND LILAC zakázáno.

Design veškerých produktů GIYOU uvedených na Webové stránce je autorsky vytvořen designéry AND LILAC a je striktně chráněn autorským právem a dalšími zákony. GIYOU je ochranná známka společnosti AND LILAC.

6. Odkazy na jiné webové stránky
Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Odkazované webové stránky mohou být uvedeny pouze ve vašem zájmu a nemáme žádný vliv na obsah odkazovaných webových stránek ani nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah, zboží nebo služby, přesnost nebo funkce těchto odkazovaných webových stránek.

7. Odkazování na Webové stránky
Můžete odkazovat na naše Webové stránky za předpokladu, že tak učiníte čestným a zákonným způsobem a nepoškodíte tím naše dobré jméno ani z toho nebudete mít výhody. Nesmíte zřídit odkaz způsobem, který by naznačoval jakoukoliv formu spojení, souhlasu nebo schválení na naší straně, když neexistuje.

Nesmíte zřídit odkaz na Webové stránky na jakýchkoli webových stránkách, které nevlastníte.

Webové stránky, na kterých uvádíte odkaz, musí být v souladu se Standardy obsahu (článek 4).

8. Závěrečná ustanovení
Pokud jsem se dozvěděli, že jste porušili některé z ustanovení těchto Podmínek používání, můžeme zejména: (i) odvolat vaše práva k používání Webových stránek; (ii) odstranit materiál nahraný vámi na Webové stránky; nebo (iii) poskytnout informace příslušným orgánům, apod.

Tyto Podmínky používání jsou vydány v českém jazyce. Podmínky používání mohou být přeloženy do jiných jazyků (anglického, německého, apod.). V případě jakéhokoli obsahového nebo výkladového rozporu mezi Podmínkami používání vydaných v českém jazyce a jakýmkoli případným překladem Podmínek používání do jiného jazyka bude česká verze Podmínek používání rozhodující.

Soudy České republiky budou mít nevýhradní soudní pravomoc ve vztahu k jakýmkoliv nárokům, které vzniknou z nebo v souvislosti s navštívením Webových stránek. Uchováváme si ale právo zahájit řízení proti porušení těchto Podmínek používání v zemi vašeho trvalého pobytu nebo v jiné příslušné zemi. Tyto Podmínky používání a veškeré spory nebo nároky vznikající z nich nebo v souvislosti s nimi (včetně nesmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit a budou vykládány podle právního řádu České republiky.

Pokud máte nějaké otázky ohledně těchto Podmínek používání, pošlete nám e-mail na info@giyou.cz.

Dne 15.8.2022

AND LILAC s.r.o.