OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti AND LILAC s.r.o., se sídlem Saky 3, 273 08 Třebichovice, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze C 334535,  IČ: 09326294/DIČ: CZ09326294, tel: +420-775-555-531, email: info@giyou.cz, provozovna (showroom): Saky 3 273 08 Třebichovice, Česká republika, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.giyou.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AND LILAC s.r.o., se sídlem Saky 3, 273 08 Třebichovice, zapsané v obchodím rejstříku Městského soudu v Praze C 334535, IČ: 09326294/DIČ: CZ09326294 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.giyou.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.giyou.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že: (i) Kupujícím je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba; (ii) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná; (iii) Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.
1.3. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s (i) těmito obchodními podmínkami (včetně a zejména sdělením před uzavřením smlouvy pro Kupujícího-spotřebitele obsažená v části 2), (ii) podmínkami ochrany osobních údajů, (iii) podmínkami a možnostmi dopravy a plateb, a (iv) právními záležitostmi a že s těmito dokumenty a podmínkami výslovně souhlasí, a to ve znění účinném v okamžiku vytvoření objednávky. 
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální znění obchodních podmínek prodávající vždy zveřejní na webové stránce.
1.6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva v českém jazyce se uzavírá s kupujícím se sídlem nebo bydlištěm v České republice. Kupní smlouva a obchodní podmínky v českém jazyce jsou platné pro všechny kupující se sídlem nebo bydlištěm v České republice. S případným kupujícím se sídlem nebo bydlištěm mimo Českou republiku se uzavírá kupní smlouva v českém jazyce a zároveň v anglickém jazyce. Kupní smlouva a obchodní podmínky v českém a anglickém jazyce jsou platné pro všechny kupující se sídlem nebo bydlištěm mimo Českou republiku. V případě jakéhokoli výkladového nebo obsahového rozporu mezi českou a anglickou jazykovou verzí smlouvy a obchodních podmínek, má česká jazyková verze přednost.
1.7. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Dodatečné opravy chyb jsou řešeny individuální dohodou kupujícího s prodávajícím. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.giyou.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Tyto obchodní podmínky budou také odeslány kupujícímu na jeho emailovou adresu po přijetí objednávky. Případnému kupujícímu se sídlem nebo bydlištěm mimo Českou republiku budou odeslány také obchodní podmínky v anglickém jazyce.
1.8. Pouze fyzické osoby (nikoli právnické osoby), které a) dosáhly věku plnoletosti vyžadovaného pro uzavírání smluv (ve většině zemí osmnáct); b) mají způsobilost k právním úkonům uzavírat smlouvy; a (c) používat dodací adresu v zemi nebo zemích, do kterých dodáváme, můžou objednávat produkty prostřednictvím webové stránky. Pokud jste nedosáhli plnoletosti nebo jinak nemůžete legálně uzavřít smlouvu, musíte nechat svého rodiče nebo opatrovníka zadat objednávku vaším jménem a budou požádáni, aby souhlasili s těmito obchodními podmínkami. Zadáním objednávky prostřednictvím webové stránky kupující prohlašuje, že je v dobré víře koncovým zákazníkem nakupujícím pro své vlastní nebo cizí osobní použití a nebudete dodávat, prodávat ani jinak distribuovat naše produkty ani nakupovat naše produkty pro komerční účely.

2. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2.1. Prodávající v souladu s §1824 zák. č. 89/2012 Sb. sděluje, že:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby operátora/poskytovatele internetového připojení kupujícího;
b) požaduje úhradu kupní ceny nejpozději při převzetí plnění (zboží) kupujícím od prodávajícího;
c) ceny zboží a služeb jsou na webu www.giyou.cz uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle místa doručení, zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. V případě osobního odběru zboží je náklad 0,- Kč;
d) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě třiceti (30) dnů, která běží, jde-li o (i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, (ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo (iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího;
e) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: (i) o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, (ii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (iii) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů), (iv) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
g) smlouva a příslušný daňový doklad budou uloženy v elektronickém archivu prodávajícího.

3. SPECIFIKACE PRODÁVANÝCH PRODUKTŮ

3.1. Prodávající přes e-shop www.giyou.cz prodává produkty ze stříbra a zlata. Specifikace prodávaných produktů je uvedena na webové stránce www.giyou.cz. Prodávající odpovídá za to, že produkty mají stanovené vlastnosti (rozměry, váhu, ryzost stříbra a zlata, apod.). Každý produkt je originální a proto je u váhy většinou stanoveno drobné váhové rozmezí. Informace o galvanizaci stříbrných produktů a rhodiování produktů z bílého zlata je na webové stránce www.giyou.cz. Snažíme se zajistit, aby veškeré informace, včetně popisů produktů, rozměrů a barev, poskytované na webové stránce, v reklamách, katalozích nebo dodávané zákaznickou podporou byly přesné a úplné. Výroba produktů ale probíhá ručně, popis výrobků je orientační a může se drobně lišit. Žádné naše prodávané produkty nejsou určeny pro osoby mladší 12 let. Stříbrné a zlaté květiny nejsou určeny pro nošení na těle nebo na oděvu. Kytice z květin (nesvázané i volně svázané) nejsou (technicky) zvláštním produktem, produktem jsou vždy jednotlivé květiny (v daném množství). Kupující se zavazuje řídit se doporučenou péčí o produkty, které jsou uvedeny v sekci DOPORUČENÁ PÉČE.

4. OBJEDNÁVKY
4.1. Objednávat je možno následujícími způsoby:
a) prostřednictvím elektronického obchodu www.giyou.cz;
b) elektronickou poštou na adresi info@giyou.cz; nebo
c) dle dohody osobně za přítomnosti kupujícího.
4.2. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop www.giyou.cz.
4.3. Předpokládaný čas doručení objednaného zboží je uveden v sekci MOŽNOSTI DOPRAVY. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si kupující zvolí při objednávce v rámci svého košíku. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech prodávajícího nebo jeho dopravců, o čemž bude prodávající kupujícího neprodleně informovat.
5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam a cenu zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poštovné a vedlejší náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží a jsou uvedeny při realizaci nákupu v nákupním košíku před odesláním objednávky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
5.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží pro Českou republiku a vybrané státy Evropy jsou uvedeny v sekci MOŽNOSTI DOPRAVY. Doručování do jiných států a jejich podmínky podléhají souhlasu prodávajícího a potvrzení kupujícího.
5.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: (i) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu); (ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a (iii) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně „objednávka“). Objednáním zboží vzniká závazek kupujícího k platbě zboží.
5.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
5.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
5.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Do okamžiku akceptace objednávky kupujícího prodávajícím není kupní smlouva uzavřena a prodávajícímu tak nevzniká povinnost dodat kupujícímu objednané zboží.
5.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
5.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
5.9. Ohledně objednávky, uzavírání smlouvy a dodání Cennějšího zboží (zboží přesahující částku 400.000 Kč/15.000 EUR (včetně DPH)) se použijí zvláštní pravidla v části 8 obchodních podmínek.
6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Způsoby plateb. Prodávající akceptuje platební metody uvedené v sekci webové stránky MOŽNOSTI PLATEB. Konkrétní podmínky použití platební metody jsou popsány v sekci webové stránky MOŽNOSTI PLATEB. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti (příp. platební kartou) v showroomu prodávajícího (podléhá dohodě);
b) v hotovosti (příp. platební kartou) na dobírku v místě na území České republiky určeném kupujícím v objednávce;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:
-  u plateb v CZK na číslo účtu 1360213004/2700, IBAN: CZ1327000000001360213004, SWIFT: BACXCZPP, vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha (dále jen „účet prodávajícího v CZK“);
-  u plateb v EUR nebo v USD na účet uvedený v sekci webové stránky MOŽNOSTI PLATEB (dále jen „účet prodávajícího v EUR“ nebo „účet prodávajícího v USD“);
d) bezhotovostně platební kartou.

6.2. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze určitý způsob platby dle vlastního uvážení.
6.3. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího.
6.4. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.
6.5. Odstoupí-li kupující od uzavřené smlouvy s prodávajícím nebo budou-li kupujícímu vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal bankovním převodem na účet kupujícího, který kupující oznámí prodávajícímu.
6.6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Tyto položky jsou vždy uvedeny při realizaci nákupu v nákupním košíku před odesláním objednávky. Náklady spojené s balením a dodáním zboží buď uvedeny ve webovém rozhraní obchodu (pokud jsou prodávajícímu předem známy) nebo sděleny kupujícímu po učinění objednávky a potvrzeny kupujícím.  Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
6.7. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží. Platba na dobírku není možná při doručování do zahraničí nebo při koupi zlatých produktů.
6.8. V případě platby bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo faktury případně objednávky. V případě platby bezhotovostním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
6.10. Prodávající může před úhradou kupní ceny vystavit kupujícímu zálohovou fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží v plné výši a doručí ji kupujícímu emailem na elektronickou adresu kupujícího.
6.11. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.
6.12. Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu www.giyou.cz jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího. Součástí kupní ceny také nejsou případná cla nebo jiné podobné poplatky a daně v případě dodání zboží do zahraničního státu kupujícího. Takovéto cla, poplatky a daně jsou odpovědností kupujícího.
6.13. Možnost platby v EUR a USD. Zboží je také možné uhradit v EUR nebo USD v případě, že e-shop www.giyou.cz uvádí u jednotlivých produktů cenu v EUR nebo USD. Pokud je neuvádí, je možné zboží uhradit pouze v CZK.
6.14. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČO/DIČ údajů, zneužití platební karty apod. nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovémto postupu bude kupující informován.
6.15. Neakceptace kryptoměn. Prodávající neakceptuje úhradu kupní ceny v kryptoměnách.
6.16. Akční ceny platí do vyprodání zásob prodávajícího či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

7. CHYBY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
7.1 Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího či pochybení personálu prodávajícího. V takovém případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující: (i) cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží); (ii) u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer; (iii) sleva na zboží přesahuje 20 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev; (iv) prodávající upozorňuje, že informační systém prodávajícího uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné.
8. ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO PRODEJ CENNĚJŠÍHO ZBOŽÍ
8.1. Není-li domluveno s Kupujícím předem jinak, v případě, kdy je předmětem koupě zboží přesahující částku 400.000 Kč/15.000 EUR (včetně DPH) v rámci jedné objednávky a/nebo více objednávek objednaných kupujícím v jeden den (dále jen „Cennější zboží“) není možné uzavřít kupní smlouvu distančním způsobem. Není-li uvedeno jinak, za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje podpis předávacího protokolu kupujícím. 
8.2. Smlouva o prodeji Cennějšího zboží může být uzavřena pouze za fyzické přítomnosti kupujícího nebo ve výjimečných případech jiným dohodnutým způsobem.
8.3. Potvrzení objednávky zboží přesahující částku 400.000 Kč/15.000 EUR (včetně DPH) z informačního systému prodávajícího slouží jen jako potvrzení rezervace předmětného zboží. O předání Cennějšího zboží bude vyhotoven předávací protokol. Kupující se stane vlastníkem Cennějšího zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.
8.4. Kupující a prodávající se mohou výjimečně dohodnout i na jiném způsobu prodeje a doručení Cennějšího zboží.
8.5. Kromě toho mohou v souvislosti s objednávkami některých produktů platit množstevní limity. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění odmítnout objednávky přesahující určitý počet produktů.
9. PRODUKTY UPRAVENÉ NA PŘÁNÍ
9.1. Aby mohl prodávající případně vytvořit produkt na přání, kupující informuje prodávajícího o detailní představě takového produktu. Prodávající odpoví během tří týdnů s principy dohody, odhadem ceny a dobou výroby. Zboží upravené na přání není možné vrátit nebo vyměnit. Práva na vrácení vadného zboží tím nejsou dotčena.
9.2. Produkty na přání jsou zejména svatební kytice a květiny a kytice vyhotovené nebo upravené na přání kupujícího. Viz rovněž sekce webové stránky VÝROBA NA PŘÁNÍ.
9.3. Zlaté květiny a zlaté kytice. Informace o zlatých květinách a zlatých kyticích jsou uvedeny v sekci webové stránky KVĚTINY/ZLATÉ KVĚTINY a KVĚTINY/ZLATÉ KYTICE. Zlaté květiny o ryzosti 585/1000 nejsou produkty na přání. Za produkty upravené na přání jsou ale považovány zlaté květiny vyrobené na přání kupujícího o vyšší ryzosti než ryzosti 585/1000 (zlaté květiny o ryzosti 750/1000 nebo vyšší).
9.4. Svatební kytice. Svatební kytice připravuje prodávající vždy po konzultacích s kupujícím a dle konkrétního přání kupujícího. Případné potvrzení objednávky z informačního systému slouží jen jako potvrzení rezervace předmětného produktu - svatební kytice.
9.5. Objednávka a cena úprav nebo vytvoření produktů na přání podléhá odsouhlasení všech podmínek takovéto objednávky (přesné podoby produktu, ceny, času výroby a dodání kupujícímu, apod.).
9.6. Nemožnost odstoupení. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Práva na vrácení vadného zboží tím nejsou dotčena.
10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
10.1. Kupující bere na vědomí, že dle §1837 písm. d) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
10.2. Odstoupení a lhůta 30 dnů. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 10.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží. Lhůta podle věty první běží: (i) není-li dále či zákonem stanoveno ode dne převzetí zboží; (ii) jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo (iii) jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy kupující provede písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího nebo prostřednictvím vyplnění a odeslání vzoirovného formuláře.
10.3. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 10.2. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na náklady kupujícího. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, je prodávají oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s balením a dodáním zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné vzniklé škody. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, nepoškozené, čisté a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
10.4. Ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle článku 10.3. je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
10.5. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 10.2. vrátí prodávající kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím v oznámení o  odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu řádně odeslal.
10.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na prokazatelně vzniklé náklady a/nebo škodu dle článku 10.3. je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
10.7. Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, pozbývá účinnosti též darovací smlouva a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
10.8. Vrácení zboží. Zboží se prodávajícímu při odstoupení od smlouvy nevrací na dobírku. Takto zaslané zboží nebude přijato a vrací se zpět. Zboží může být vráceno jeho zasláním na adresu prodávajícího: AND LILAC s.r.o., Saky 3, 273 08 Třebichovice, Česká republika.
10.9. Odstoupení u podnikatele. Kupujícímu-podnikatel může také od kupní smlouvy odstoupit dle článku 10.2 ve lhůtě třiceti (30) dnů od převzetí zboží.
10.10. Nemožnost odstoupení u zboží předaného za fyzické přítomnosti kupujícího. Odstoupení dle článku 10.2 a 10.9. se netýká prodeje Cennějšího zboží nebo jiného zboží provedeného podpisem předávacího protokolu a předáním za fyzické přítomnosti kupujícího, kdy takovéto odstoupení od smlouvy není možné.
11. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

11.1. Způsob doručení zboží určuje kupující, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou uvedeny na webové stránce v sekci MOŽNOSTI DOPRAVY.
Cena balení a standardního dodání zboží je v České republice a Evropě při nákupu nad 5 000 Kč zdarma. Při osobním odběru je balení i dodaní zboží zdarma.
11.2. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávajícího nenese prodávající zodpovědnost za opožděné dodání zboží.
11.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
11.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
11.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
11.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky přepravce.
11.7. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, se kupující musí prokázat identifikačním průkazem (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Zboží zakoupené kupujícím právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí a prokáže se OP/cestovním pasem. Zboží zakoupené kupujícím podnikající fyzickou osobou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).
11.8. Kontrola stavu zásilky. Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na elektronickou adresu info@giyou.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
11.9. Balení a svazování kytic. Způsob balení produktů a svazování kytic je popsaný na webové stránce (zejména sekce DAROVÁNÍ A SVAZOVÁNÍ KYTIC). Kupující si může objednat kytici nesvázanou nebo svázanou. Prodávající váže kytice o velikosti od 10 do 50 květin. Volbu, zda kytici svázat nebo nesvázat provádí kupující a uvede jí do poznámky objednávky. Pokud volbu neprovede, prodávající bude doručovat květiny nesvázané.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).
12.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal (i) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; (ii) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; (iii) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a (iv) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
12.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí, to se však netýká: (i) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; (ii) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; (iii) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo (iv) vyplývá-li to z povahy věci. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
12.4. Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo (i) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady; (ii) na odstranění vady opravou věci; (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo (iv) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
12.5. Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
12.6. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1. Nabytí vlastnictví. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem jeho převzetí při dodání. Tímto okamžikem přechází na kupujícího rovněž nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení, včetně užitků.
13.2. Práva duševního vlastnictví. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
13.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
13.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
13.5. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou srozumitelně popsány v těchto obchodních podmínkách.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

14.1. Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů prodávajícího jsou dostupné na webových stránkách www. giyou.cz (sekce OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ). Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy s těmito zásadami ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů seznámila a souhlasí s nimi.

Zpracování osobních údajů při platbě platební kartou:
a)  Prodávající tímto informuje kupujícího, že při platbě platební kartou prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje, a předává je vydavateli platební karty za účelem zpracování plateb a splnění zákonných požadavků, jako je například identifikace platební transakce v souladu se zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku (do kterého byla implementována směrnice EU o platebních službách PSD2) a souvisejícími právními předpisy – tzv. silné ověření uživatele. Jedná se o osobní údaje v rozsahu jméno držitele platební karty, typ platební karty, číslo platební karty, kontrolní kód karty, číslo terminálu, datum ukončení platnosti platební karty (měsíc a rok), země původu platební karty, datum narození, číslo objednávky, e-mailovou adresu, číslo zákazníka (Kupujícího), údaje o adrese (ulice, adresa, PSČ, město a země) a v případě podnikatelů DIČ a název společnosti.
b) Předávání platebních údajů je prováděno zejména z důvodu zpracování plateb a dále pro zákonem stanovené účely jako je například identifikace platební transakce a boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
c) Právní základ zpracování údajů: (i) zpracování nezbytné pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“); (ii) zpracování nezbytné pro splnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
d) Prodávající spolupracuje s poskytovateli platebních služeb, jejichž činnost je regulována zákonem o platebním styku a kteří pro nás provádějí přijímání a vypořádání platebních transakcí.

15. DORUČOVÁNÍ A PROVOZNÍ DOBA

15.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty, kterou uvedl při objednávce.
15.2. Zpráva je doručena: (i) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem; (ii) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem; (iii) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít; (iv) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
15.3. Kontaktní údaje prodávajícího- adresa pro doručování:
AND LILAC s.r.o.
Saky 3, 273 08 Třebichovice, Česká republika
adresa elektronické pošty: info@giyou.cz
tel: +420-775-555-531
15.4. Provozní doba:
Objednávky přes internetový obchod www.giyou.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby e-shopu.
15.5. Showroom:
Showroom prodávajícího není prodejna a nemá stanovenou provozní dobu. Showroom je k dispozici pouze po předchozí telefonické nebo emailové dohodě.

16. DALŠÍ USTANOVENÍ

16.1. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log, apod. prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní písemnou smlouvou sjednáno jinak.
16.2. Pokud kupující věc zakoupenou od prodávajícího prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom prodávajícího informovat. Nebude-li o tom kupující prodávajícího informovat, považuje prodávající tohoto kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.
16.3. Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který kupující nevyužije, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího předem a sdělit mu, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak a převezme-li tento dárek, je kupující v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek vrátit.
16.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
16.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
16.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
16.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
16.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Prodávající upozorňuje, že některé informace na webové stránce mohou být zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost obsahu webové stránky. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo z webové stránky.
16.9. Cookies. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované na webové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
16.10. Vyřizování stížností. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@giyou.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

17. ŘEŠENÍ SPORŮ

17.1. Případné spory, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se smlouvou, objednávkou nebo provozem e-shopu www.giyou.cz budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.
17.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
17.3. Zákazník, který je rezidentem v Evropě, musí být informován, že Evropská komise zavedla online platformu pro alternativní řešení sporů, která poskytuje mimosoudní způsob řešení sporu týkajícího se nebo vyplývajícího z prodeje online a smluv o službách. Pokud jste evropský zákazník, můžete používat tuto platformu pro řešení sporu vyplývajícího ze smlouvy online uzavřené s vlastníkem. Tato platforma je dostupná na následujícím odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
17.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. České právo. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tyto obchodní podmínky se řídí právem České republiky s vyloučením odkázání na cizí zákony. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží nebude uplatněna. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Česká republika je výlučným místem konání řešení všech sporů, které mohou vzniknout z těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. To nemá vliv na zákonná práva kupujícího jakožto spotřebitele v zemi, kde se nachází. Prodávající má také právo podat žalobu v místě kupujícího.
18.2. Neplatnost obchodních podmínek. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost kupujícího vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu ve snaze o mimosoudní narovnání. Kupující je rovněž oprávněn se obrátit se svojí stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
18.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
18.4. Kupní smlouva se uzavírá s kupující se sídlem nebo bydlištěm v České republice v českém jazyce.  S kupujícím se sídlem nebo bydlištěm mimo Českou republiku se uzavírá kupní smlouva v českém jazyce a zároveň anglickém jazyce. V případě jakéhokoli výkladového nebo obsahového rozporu mezi českou a anglickou jazykovou verzí smlouvy a obchodních podmínek má česká jazyková verze smlouvy a obchodních podmínek přednost.

 
V Praze, dne 18.3.2023

AND LILAC s.r.o.